ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijvingsnummer KvK Rotterdam nummer 64963721

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter
aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt:
Opdrachtnemer: Mobility Totaal Service ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 64963721;
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een
overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten;
Diensten: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen
door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en dienstverlening,
welke onder andere kunnen bestaan uit advisering, bemiddeling en
serviceverlening, danwel leveringen van goederen ter zake van Mobiliteit;
Mobiliteit: voertuigen ten behoeve van het vervoer van personen en/of
zaken, danwel onderdelen daarvoor, ten behoeve waarvan Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer de Opdracht geeft om Diensten uit te voeren;
Opdracht: alle schriftelijk, mondeling of elektronisch aan Opdrachtnemer
verstrekte opdrachten van Opdrachtgever betreffende de levering van
Diensten;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
opdrachten, verkoop-, aannemings- en andere overeenkomsten
betreffende door Opdrachtnemer te verrichten leveringen van Diensten,
alsmede het geven van adviezen.
2. De Opdrachtgever met wie eenmaal onder toepassing van deze
algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid
van de algemene voorwaarden op voortbouwende en latere
overeenkomsten met Opdrachtnemer.
3. Op wijzigingen in een Overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van
overeenkomstige toepassing.
4. Toepassing van de eventueel door Opdrachtgever of derden ingeroepen
of gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, onder andere wat betreft
prijzen, modellen en uitvoering zijn vrijblijvend, indicatief en niet bindend
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een Opdracht
door Opdrachtnemer mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg is
geaccepteerd of indien Opdrachtnemer een begin met de uitvoering van
de Opdracht maakt, in welk geval de factuur van Opdrachtnemer tevens
als bevestiging van de overeenkomst heeft te gelden.
3. Opdrachtnemer is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel
wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de verstrekte
Opdracht, bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen,
waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend
conform de verstrekte prijsopgave.

Artikel 4 – Prijzen Betalingen
1. Tenzij anders overeengekomen in de desbetreffende overeenkomst zijn
de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen exclusief BTW, invoerrechten
en andere belastingen, leges, heffingen of rechten.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van de
facturen te geschieden op een door Opdrachtnemer aangewezen
bankrekening binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien
geen betalingstermijn op de factuur is vermeld dient betaling uiterlijk
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden.
3. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever
niet op. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van tussen
Partijen over en weer verschuldigde bedragen.
5. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat de door Opdrachtnemer aan
hem gefactureerde bedragen onjuist zijn is hij gehouden daartegen binnen
acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te
maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde vervalt het recht
van Opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het
factuurbedrag bezwaar te maken.
6. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf het verstrijken
van de betalingstermijn van rechtswege zonder dat enige nadere
ingebrekestelling is vereist in verzuim en is Opdrachtgever vanaf de
verzuimdatum rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief
BTW) ter hoogte van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als
bedoeld in artikel 6:119a en artikel 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Indien Opdrachtgever in verzuim is ter zake de nakoming van één of
meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke incassokosten belopen tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom (exclusief rente). Indien de werkelijke
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke hoger zijn is Opdrachtgever
verplicht tot vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten, met
inbegrip van alle kosten voor juridische rechtsbijstand van Opdrachtnemer.

Artikel 5 – Levering en oplevering
1. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt.
2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt (op)levering van de Mobiliteit
en/of Diensten – Ex Works, conform Incoterms 2010 – ter locatie van de
vestigingsplaats van Opdrachtnemer.
3. Mobiliteit en/of Diensten worden als (op)geleverd beschouwd op het
vroegste tijdstip van de volgende momenten, als:
a) Opdrachtgever door Opdrachtnemer geleverde goederen in gebruik
neemt, op het moment van ingebruikneming;
b) door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is medegedeeld dat de
Mobiliteit voor ontvangst gereed is gemaakt, op het moment van
verzending c.q. transport van de Mobiliteit aan Opdrachtgever.
c) Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de
Diensten/Mobiliteit zijn geleverd en Opdrachtgever niet binnen veertien
(14) kalenderdagen na die mededeling zijn goedkeuring daarvan aan
Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, op het moment van de
mededeling;
d) Opdrachtgever de Diensten/Mobiliteit niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig (30)
werkdagen kunnen worden hersteld, op het moment van de mededeling
als bedoeld onder c);
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden
ter zake van niet tijdige (op)leveringen.

Artikel 6 – Inontvangstneming en risico-overgang
1. Opdrachtgever is verplicht de Mobiliteit op het moment van
(op)levering in ontvangst te nemen.
2. Indien Opdrachtgever nalaat de Mobiliteit op te halen, is Opdrachtgever
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtnemer
gerechtigd de Mobiliteit voor rekening en risico van Opdrachtgever op te
slaan en komen alle kosten voor diens rekening. Hieronder vallen ook de
kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook
ontstaan.
4. Risico-overgang vindt plaats op het vroegste moment van (op)levering
van de Diensten/Mobiliteit zoals omschreven in artikel 5 van deze
algemene voorwaarden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel vindt de
eigendomsoverdracht van de Mobiliteit pas plaats op het moment dat
Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
2. Zolang Opdrachtgever niet voldaan heeft aan zijn
betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, met inbegrip van
hetgeen Opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn
verplichtingen verschuldigd mocht worden, blijft Opdrachtnemer eigenaar
van alle door haar aan Opdrachtgever geleverde goederen en is
Opdrachtgever verplicht om op eerste aanzegging de van de geleverde
goederen dan wel de zaken ten behoeve waarvan Diensten zijn verleend in
de macht van Opdrachtnemer te brengen, waarbij Opdrachtnemer
gerechtigd is deze voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.
3. Opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op de vorenbedoelde
zaken, indien en voor zolang als:
a) Opdrachtgever de betalingen voor de geleverde Diensten niet of niet in
zijn geheel voldoet;
b) Opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit enige
contractuele relatie met Opdrachtnemer niet of niet geheel voldoet.

Artikel 8 – Reclamering en klachten
1. Opdrachtgever is verplicht terstond bij inontvangstneming van de
Mobiliteit deze op eventuele onjuistheden, gebreken, tekortkomingen
en/of beschadigingen te controleren.
2. Gebreken of beschadigingen die duidelijk op het eerste zicht
waarneembaar zijn dienen direct op de afleverbon te worden genoteerd,
met een bevestiging daarvan middels een handtekening van de persoon
die de aflevering namens Opdrachtnemer verzorgt.
3. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken of beschadigingen aan de
Mobiliteit dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 8 uur
schriftelijk en gespecificeerd te geschieden na de inontvangstneming zoals
omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
4. In geval van een klacht is Opdrachtgever verplicht de Mobiliteit
waarover hij klaagt ter beschikking van Opdrachtnemer te houden voor
nader onderzoek. Opdrachtgever is bovendien verplicht ook anderszins zijn
medewerking aan een eventueel onderzoek naar de Mobiliteit door
Opdrachtnemer te verlenen, alsmede aan Opdrachtnemer in dat verband
toegang tot haar terreinen en gebouwen te verlenen.
5. Een klacht geeft Opdrachtgever niet het recht zijn
(betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten en/of zich
op verrekening te beroepen, of de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 – Garantie
1. Door Opdrachtnemer geleverde zaken worden, voor zover van
toepassing, geleverd met de daarop geldende fabriekgarantie.
2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden door,
danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a) niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, danwel
anders dan het normale voorziene gebruik;
b) gebreken die geen materiaal of constructiefouten zijn, zoals normale
slijtage, in- en uitwendige vervuiling, bevriezing, oververhitting,
overbelasting en/of mechanische beschadigingen door vallen of stoten ed.;
c) ongeschiktheid van door Opdrachtgever voorgeschreven werkwijzen
en/of aangeleverde zaken.
3. Ter zake van door Opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, controles,
advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
Evenmin op ontwerpen en onderdelen die door de Opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld.
4. In geval Opdrachtgever aanspraak maakt op garantie komen alle kosten
voor transport van de betreffende zaken, wacht-, reis- en verblijfkosten
voor rekening van Opdrachtgever.
5. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande goedkeuring van
Opdrachtnemer tot demontage, reparatie of ander werkzaamheden ter
zake van de door Opdrachtnemer geleverde zaken overgaat of doet
overgaan, vervalt de garantie.
6. Beweerdelijk niet nakomen van de garantieverplichting geeft
Opdrachtgever geen recht op enige opschorting in het nakomen van zijn
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van
de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden omschreven garantie.
2. Behoudens opzet en grove schuld direct te wijten aan Opdrachtnemer
wordt nadrukkelijk aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade,
gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder
begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van
marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven
goodwill, reputatieschade, schending van octrooien, licenties en/of andere
rechten van derden, beschadiging of verlies van door Opdrachtgever ter
beschikking gestelde Producten, grondstoffen, gereedschappen of andere
zaken, veroorzaakt door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde
derden.
3. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit het gebruik door Opdrachtgever of derden van de Diensten
en/of de Mobiliteit, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor
Opdrachtnemer aansprakelijk is uit hoofde van lid 1 van dit artikel.
4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde van dit artikel op
Opdrachtnemer toch enige aansprakelijkheid rust – uit welken hoofde dan
ook – is deze aansprakelijkheid beperkt tot 10 % van het bedrag gelijk aan
de netto factuurwaarde van de Diensten en/of Producten waardoor de
schade is veroorzaakt, met dien verstande dat Opdrachtnemer te allen
tijde hoogstens aansprakelijk is voor een bedrag van maximaal € 10.000,-
(zegge: tienduizend euro) per Overeenkomst.
5. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos
te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade verband houdende met de Overeenkomst.
Artikel 11 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan – naast hetgeen daaronder in de wet
en de jurisprudentie wordt begrepen – elke van de wil van Opdrachtnemer
onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd, danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar
wordt dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet
onmiddellijk van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval -maar niet limitatief- verstaan:
overheidsmaatregelen; werkstakingen; uitsluitingen; belemmeringen door
derden; transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen;
door Partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door
vorstverlet en andere weersinvloeden; ongevallen; brand; ontploffing;
andere ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer welke niet
voor risico van Opdrachtnemer komen en de omstandigheid dat
Opdrachtnemer een prestatie van een derde die van belang is in verband
met de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet
behoorlijk geleverd krijgt.
3. Tijdens een situatie van overmacht worden de leverings- en andere
verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort zonder dat een verplichting
tot het vergoeden van enigerlei schade bestaat.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding
1. In geval van verhindering tot de uitvoering van de Overeenkomst ten
gevolge van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder
gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst voor ten
hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden zonder daarbij tot enige schadevergoeding te zijn
gehouden.
2. Indien Opdrachtgever enige verplichting jegens Opdrachtnemer niet,
niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem (voorlopige) surseance
van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of hij een
besluit tot liquidatie heeft genomen is hij van rechtswege in verzuim, zijn
alle vorderingen van Opdrachtnemer direct opeisbaar en is daarover
wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf
dat moment of de eerdere vervaldag. Opdrachtgever dient daarbij tevens
aan Opdrachtnemer te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die
Opdrachtnemer maakt – minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande
vordering – een en ander onverminderd haar aanspraak op volledige
vergoeding van alle kosten voor juridische bijstand in eventuele
gerechtelijke procedures ter zake.
3. In geval van opschorting en/of ontbinding krachtens wordt de
overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds
voldane termijnen en de van de tengevolge van opschorting c.q.
ontbinding voor Opdrachtnemer bespaarde kosten.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht
ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Van toepassing is het Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met de
Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de Rechtbank in het
arrondissement Rotterdam.

Artikel 14 – Restbepaling
1. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden
ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks
de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen treden alsdan in
goed overleg over een nieuwe bepaling, die zoveel mogelijk de strekking
van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.